Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľ - MELAGA s.r.o., Majerský rad 2453/65, 963 01 Krupina, IČO: 46335188, DIČ: 2023337228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 20754/S, bankový účet: 2900794562/8330 (Fio banka, a.s.), IBAN: SK2983300000002900794562, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Inzertná stránka - internetová stránka www.gigareality.sk

Užívateľ – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Inzertnej stránky

Podmienkou pre využitie služieb Inzertnej stránky je súhlas Užívateľa s týmito Všeobecnými podmienkami.

Všetky základné služby Inzertnej stránky sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria dobrovoľné, doplnkové spoplatnené služby alebo nadštandardné služby (napr. TOP inzerát, reklama, poplatok za odblokovanie).

Inzertná stránka umožňuje bezplatnú inzerciu, inzeráty musia byť v slovenskom alebo českom jazyku a zaradené do príslušnej kategórie alebo podkategórie. Podmienkou zverejnenia inzerátu alebo inej služby na Inzertnej stránke je overenie e-mailovej adresy zadanej Užívateľom.

Inzerát s rovnakým alebo podobným obsahom (ponúkaným predmetom, nehnuteľnosťou alebo službou) od toho istého Užívateľa môže byť podaný na Inzertnej stránke len raz (zákaz opakovania inzerátov).

Je zakázané:
  • opakovane pridávať inzeráty s rovnakým obsahom (inzerovať rovnakú nehnuteľnosť, službu Užívateľa)
  • pridávať inzeráty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku
  • písať text inzerátu (prevažne) veľkými písmenami
  • neprimerane používať pred textom alebo v texte inzerátu rôzne znaky (hviezdičky, výkričníky,...), symboly, medzery apod.
  • pridávať inzeráty z e-mailovej adresy, ktorá má nastavenú automatickú odpoveď
  • inzerovať v nadpise inzerátu www adresu
  • pridávať na inzertnú stránku fotografie alebo iný materiál, ku ktorým nemáte autorské práva resp. súhlas autora

Doba platnosti inzerátu neregistrovaného Užívateľa je 100 dní. Inzeráty registrovaného Užívateľa majú neobmedzenú dobu platnosti. Doba platnosti prednostného TOP inzerátu je 30 dní. Užívateľ má možnosť zmazať inzerát kedykoľvek počas doby jeho platnosti.

Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľ medzi kupujúcim a predávajúcim, nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných predmetov, nehnuteľností alebo služieb užívateľov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov alebo iných služieb Užívateľov. Za všetky informácie, údaje, text, fotografie, grafiku, logá atď. zodpovedá Užívateľ, od ktorého pochádzajú.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy Slovenskej republiky pri používaní služieb Inzertnej stránky. V prípade porušenia právnych noriem, má Prevádzkovateľ právo poskytnúť všetky dostupné informácie o Užívateľovi oprávneným orgánom.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených v inzeráte alebo inej službe tretími stranami.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Inzertnej stránky, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Prevádzkovateľ má právo odstaviť Inzertnú stránku bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Inzertnej stránky Užívateľmi či tretími osobami. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám vznikli s využívaním služieb Inzertnej stránky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb Inzertnej stránky, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou Užívateľov či z iných dôvodov.

Užívateľ si je vedomý, že užíva Inzertnú stránku na vlastné riziko.

Na Inzertnej stránke nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Jediným povinným údajom je len e-mail (adresa elektronickej pošty) Užívateľa. V prípade nakladania s osobnými údajmi Užívateľa (napríklad pri spoplatnených službách) sa postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu Užívateľa, nie sú poskytované tretím stranám a nie sú sprístupnené iným príjemcom. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Jediným (povinným) údajom je e-mail (adresa elektronickej pošty), iné údaje Užívateľ zadáva na Inzertnej stránke dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia (uváženia). V prípade takéhoto zverejnenia údajov zo strany Užívateľa, Užívateľ súhlasí so spracovaním údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, e-mail (adresa elektronickej pošty), telefónne číslo na marketingové účely Prevádzkovateľa.

Užívateľ môže kedykoľvek (e-mailom) požiadať o odstránenie jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, alebo odmietnuť (nedať) súhlas na využívanie jeho osobných údajov na účely marketingu.

Užívateľ berie na vedomie, že na Inzertnej stránke je zobrazovaná reklama tretích strán, tieto reklamné spoločnosti môžu využívať informácie o vašich návštevách s cieľom poskytovať efektívnejšiu reklamu, kontaktné informácie uvedené v inzeráte alebo inej službe môžu zbierať automatizované vyhľadávacie roboty.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek inzerát, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii alebo podkategórii, alebo porušuje tieto Všeobecné podmienky, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi, alebo ak to Prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil Užívateľovi.

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť akúkoľvek službu Inzertnej stránky bez uvedenia dôvodu alebo bez toho, aby to oznámil Užívateľovi.

Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Užívateľovi maximálne tri informačné a reklamné e-mailové správy za mesiac. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ich využiť pri vytváraní štatistík o Užívateľoch ako celku a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.

Ceny spoplatnených služieb sú zverejnené na Inzertnej stránke.

Spoplatnené služby hradí Užívateľ poukázaním platby na bankový účet Prevádzkovateľa. Objednaná spoplatnená služba bude zverejnená na Inzertnej stránke po identifikovaní odosielateľa platby a pripísaní platby na bankový účet Prevádzkovateľa. Užívateľ využívajúci spoplatnenú službu je povinný zaslať svoje identifikačné údaje potrebné na vyhovenie faktúry za objednané služby. Užívateľ nemá právo požadovať od Prevádzkovateľa vrátenie (pomernej časti) platby, ak dôjde k zrušeniu spoplatnenej služby zo strany Užívateľa skôr, ako uplynie dohodnutá doba, alebo ak bol inzerát alebo iná služba odstránená z dôvodu porušenia Všeobecných podmienok. V prípade vzniku nákladov so spracovaním platby bankou, má Prevádzkovateľ právo zúčtovať tieto náklady v príslušnej výške v poskytnutej službe.

Inzerát alebo inú službu môže Užívateľ kedykoľvek zmazať alebo aktualizovať prostredníctvom hesla alebo nástrojov získaných pri aktivácii inzerátu alebo inej služby.

Spoplatnené služby sú zverejnené na Inzertnej stránke počas doby, za ktorú boli uhradené, pokiaľ ich Užívateľ nezruší skôr.

V prípade, že Užívateľ poruší akékoľvek ustanovenie zo Všeobecných podmienok, bude jeho prístup na Inzertnú stránku zablokovaný. Odblokovanie prístupu bude vykonané na žiadosť Užívateľa (zaslanú e-mailom) po uhradení poplatku za odblokovanie.

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky zmeniť.


Google reklama


Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu. Rozumiem